Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości

Chcąc polepszyć sytuację i zarządzanie w odniesieniu do gospodarki odpadami, projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został przyjęty przez Radę Ministrów. Dokument ten przedłożony był przez ministra klimatu i środowiska.

Wsparcie dla samorządów

Poszczególne samorządy zmagają się z wieloma trudnościami w związku z odpadami. Wciąż pojawiają się nowe problemy, których rozwiązanie możliwe jest jedynie wówczas, gdy podjęte zostaną określone kroki. Rząd zdając sobie sprawę z narastających trudności, zdecydował się na udzielenie konkretnej pomocy. Obniżenie kosztów gospodarki odpadami oraz poprawa sytuacji na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi zrealizowane mogą być poprzez uszczegółowienie zagadnień odnośnie udziału poszczególnych podmiotów. Mowa tutaj m.in. o właścicielach budynków niezamieszkałych, odrębnym rozliczaniu lokatorów nieruchomości wielomieszkaniowych bądź podwyższeniu kar w związku z nieprawidłowym postępowaniu z odpadami.

Na uwagę zasługuje również zastosowanie górnego limitu opłaty odnośnie gospodarowania odpadami komunalnymi. Jej wartość wskazana będzie systemem „od ilości zużytej wody”.

Najistotniejsze zmiany

  • Wspomniana metoda, pozwalająca na ustalenie wysokości opłaty, opierać się będzie na ustaleniu wysokości 7,8% dochodu na jedną osobę łącznie za budynek. Wynosić może natomiast około 150 zł.
  • Rozwiązane zostanie zagadnienie budynków niezamieszkałych oraz nieruchomości relaksacyjno-letniskowych.
  • Możliwe będzie odstępstwo od selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych w odniesieniu do odrębnych gmin. Decyzja taka po dokładnej analizie wydana może być przez ministra klimatu i środowiska.
  • Lokatorzy, zamieszkujący budynek, w którym znajduje się wiele lokali, będą mogli rozliczać się indywidualnie.
  • Wniesione zostaną kary pieniężne dla osób, które nie dysponują odpowiednimi decyzjami bądź wpisami do rejestrów.

Dodatkowo zastosowane zostaną możliwości, dzięki którym znacząco poprawi się działanie instalacji przetwarzających śmieci komunalne. Oznacza to, iż wydłużony zostanie czas magazynowania odpadów. Znacząco skrócony będzie czas potrzebny na podjęcie działalności z uwzględnieniem pozwoleń – z 2 lat do 1 roku. Zlikwidowany zostanie obowiązek zarządzania systemem kontroli lokalizacji magazynowania i składowania śmieci.

Proponowane rozwiązania obowiązywać zaczną po upływie 14 dni od ogłoszenia zmian w Dzienniku Ustaw. W części przepisów uwzględniono jednak inne terminy i to one determinować będą wejście w życie zmian.