Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – nowy projekt nowelizacji

Strona Rządowego Centrum Legislacji wzbogacona została o projekt odnośnie nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (ucpg). Dokument ten zawiera część zmian, które pojawiły się w związku z obietnicami wiceministra Jacka Ozdoby w zapowiadanym pakiecie „Czystość Plus”.

Odpady komunalne a koszt

Według Ministerstwa Klimatu w przedstawionym projekcie zawarta jest lista usprawnień odnośnie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wiele z nich stworzone zostało z myślą o stabilizacji poziomu kosztów ponoszonych w związku z prawidłowym funkcjonowaniem wszelkich czynności związanych z odpadami. Przedstawiciele resortu powiadomili opinię publiczną o konieczności wdrożenia części zmian w bieżącym roku kalendarzowym, dlatego też proponowane rozwiązania podzielone muszą być na dwa projekty ustaw – wówczas bowiem możliwa jest efektywniejsza rozmowa na ich temat oraz znacznie szybsze wdrożenie przepisów w życie.

Recykling odpadów komunalnych

Projekt nowelizacji zawiera uzasadnienie, które wyjaśnia, iż zmiany w ucpg związane są bezpośrednio z koniecznością wsparcia jednostek samorządu oraz poprawą sytuacji na polskim rynku gospodarki odpadami komunalnymi.

Projekt „Czystość plus”, o którym szczerzej pisaliśmy we wrześniu we wpisie – „Segregacja odpadów na trzy frakcje zamiast pięciu”, mówi m.in. o potrzebie osiągnięcia ustawowo określonych poziomów recyklingu, które nałożone są na gminy. Informuje również o przygotowaniu do ponownego wykorzystania zużytych odpadów komunalnych, znacznego obniżenia kosztów związanych z funkcjonowaniem, ulepszeniu systemów gospodarowania odpadami komunalnymi czy umożliwieniu dostępu do sprzętów, które pozwalają prawidłowo przetworzyć odpady komunalne.

Segregacja odpadów

Jeżeli całość prac związanych z projektem przebiegnie w sposób bezproblemowy, czeka nas wiele istotnych zmian. Doskonale wiemy, jak ważna jest wzajemna współpraca na każdym etapie gospodarowania odpadami. Prawidłowa segregacja śmieci na poziomie gospodarstw domowych, firm, zakładów pracy, zakładów przemysłowych czy wszelkiego typu instytucji publicznych, które wytwarzają niekiedy odpady niebezpieczne (szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka), pozwala na ich odbiór przez firmy zajmujące się transportem śmieci. Następnie niezmiernie ważny jest ich bezpieczny przewóz w miejsce składowania lub utylizacji. Wszelkie czynności powinny być przeprowadzone ze szczególną dbałością, bowiem wymieszanie się różnych rodzajów odpadów podczas transportu wiązać się może z trudnościami – np. niemożliwa będzie utylizacja odpadów lub ich recykling.

Świadome podejście do zagadnienia odpadów zarówno władz gminnych, jak i mieszkańców bezpośrednio wpływa na ochronę środowiska naturalnego. Ponowne wykorzystanie surowców wtórnych zmniejsza emisję niebezpiecznych substancji, powstających w obrębie miejsc składowania odpadów. Niwelowany jest bowiem ich negatywny wpływ na glebę, wody powierzchniowe bądź atmosferę.